สาธุ ธมฺมรุจี ราชา สาธุ ปญฺญาณวา นโร
สาธุ มิตฺตานมทฺทุพฺโภ ปาปสฺสากรณํ สุขํ
ผู้ปกครองดี เพราะยินดีในความถูกต้อง, ประชาชนดี เพราะมีปัญญา, เพื่อนดี เพราะไม่มีการประทุษร้ายเพื่อนด้วยกัน, สุขอยู่ที่การไม่ทำความเลวทราม (ต่อตนเองและผู้อื่น)

Cr. พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ