ณ ที่แห่งนี้
ทุกข้อความ ทุกตัวอักษร
เป็นความคิดเห็น และความชื่นชอบส่วนตัว
ที่นี่ไม่ใช่เวที วิวาทะ ไม่จำเป็นต้องค้นหาข้อมูลมาหักล้าง
ไม่อาจสรุปว่าถูกผิด โดยเบ็ดเสร็จ
อีกทั้งไม่สามารถนำไปอ้างอิงอะไรที่เป็นกิจลักษณะได้…